Khoesaan Crop perforator

euHet betreft de ontwikkeling van een prototype systeem waarmee irrigatieleidingen ondergronds geplaatst kunnen worden. Het systeem zal de leidingen op de juiste diepte moeten gaan leggen waarbij tijdens de uitrol tevens de gaatjes in de leiding aangebracht worden waardoor het water en de toe te dienen nutriënten in de juiste verdeling bij de wortels van het gewas kunnen komen. Het systeem moet in de driepuntshefinrichting van elke tractor gehangen kunnen worden.

Het prototype zal moeten aantonen of het mogelijk is om in 1 werkgang de leidingen op de juiste diepte te leggen en tevens de benodigde gaatjes aan te kunnen brengen in de buis. Het irrigatiesysteem wordt parallel ontwikkeld en zal geschikt moeten worden om in droge gebieden op elke schaal aan grondeigenaren tegen lage kosten een vorm van duurzame en efficiënte irrigatie te bieden en daarmee de teelt van land- en tuinbouwgewassen mogelijk te maken.

Khoesaan Crop irrigatie systeem

Naar aanleiding van een proef op laboratoriumschaal in het kader van een schoolproject en een kleine proef met 3 tomatenplanten is het moment daar om op realistische schaal gewassen te voorzien van water en nutriënten op wortelniveau. Dit met simpele en goedkope middelen die overal voorhanden zijn waarmee arme boeren op schrale grond in droge gebieden, waar ook ter wereld, de mogelijkheid krijgen om op efficiënte en duurzame wijze irrigatie toe te passen en daarmee de teelt van land- en tuinbouwgewassen mogelijk te maken.

Het prototype irrigatiesysteem zal getest moeten worden in een situatie waar het uiteindelijk zal moeten kunnen functioneren, en dat kan in Namibië. Daar is een proefveld beschikbaar waar het
prototype getest kan worden. Het prototype systeem zal bestaan uit tyleen buis met een nader te bepalen diameter waarin gaatjes geprikt worden waarna de buis in de grond wordt geplaatst. Het water zal middels een watertorenprincipe in de leidingen moeten gaan stromen waarbij met enige regelmaat de nutriënten toegevoegd moeten gaan worden. Het proefveld wordt 3 hectare groot waarvan voor deze 1e proef 1 hectare voorzien gaat worden van leidingen om te kunnen beoordelen of het systeem op dergelijke schaal zal functioneren. Ten behoeve van de aanleg van de leidingen wordt op een guestfarm nabij Okahandja in een leidinglegger gebouwd waarop de Khoesaan perforator past.

Bij de eerste tests wordt de optimale aanlegdiepte van de leidingen bepaald, de leiding moet op voldoende diepte worden aangelegd om te voorkomen dat deze kan worden stuk geploegd maar ook weer niet te diep omdat het irrigatiewater ook door capillaire opstijging het zaaibed moet bevochtigen. Vervolgens wordt de optimale onderlinge afstand van de leidingen bepaald, onder andere door de leidingen op variabele afstanden van elkaar aan te leggen. Hierop wordt vervolgens ook de optimale afstand van de perforaties in de leiding afgestemd, zie ook het Khoesaan Crop Perforator project.

Het goed functioneren van het systeem is verder sterk afhankelijk van de druk in de leiding, een gestage doorstroming van het systeem waarbij opstoppingen moeten worden voorkomen. Samen met
de geringe doorstroming (efficiënt watergebruik) zal ook beoordeeld moeten worden of de toegediende nutriënten in voldoende mate bij de wortels aan komen. Deze kennis zal gebruikt
worden om het systeem door te ontwikkelen zodat dit geschikt kan worden gemaakt voor algemeen gebruik.

Beide projecten mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.